У кошику немає товарів. Почніть покупки в нашому каталозі

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ про Застосування рослинного концентрату КОРДЕВІТ у формі концентрату (крапель) для перорального вживання в комплексному лікуванні хворих кардіологічного профілю з дисфункцією міокарда лівого шлуночка

ЗМІСТ
 
Вступ
 
1. Обгрунтування дослідження
 
2. Матеріал, методи та протокол дослідження
 
2.1. Клінічна характеристика пацієнтів
 
2 2. Методи дослідження хворих
 
2.3. Протокол дослідження
 
2.4. Статистичний аналіз
 
3. Результати дослідження
 
Висновки
 
Література

Обстежувалось 56 хворих у віці 33-64 років з ознаками серцевої недостатності, яка визначалась ехокардіографічним дослідженням. У більшості пацієнтів виявлялась супутня ішемічна хвороба серця.

Пацієнти основної групи (28 осіб) отримували, крім базисної терапії,фітоконцентрат Кордевіт у дозі 15 крапель 2 рази на день. Хворі контрольної групи (28 осіб) отримували тільки стандартне лікування -інгібітори АПФ, бета-блокатори, нітрати, антагоністи кальцію.

Термін дослідження - 2 тижні.

ВИСНОВКИ:

1. Додання харчового рослинного препарату Кордевіт до базисної терапії кардіологічних хворих з початковою (першою) клінічною стадією серцевої недостатності супроводжується поліпшенням переносимості їми фізичного навантаження, чому відповідає достовірне зниження частоти серцевих скорочень та достовірне покращення деяких ехокардіографічних показників (КСО, ФВ) систолічної функції лівого шлуночка серця.

2. Кордевіт не впливає на базисні показники клінічної гемограми, основні біохімічні константи плазми крові, а також характеризується доброю переносимістю, про що свідчить відсутність у жодному з випадків клінічних проявів його побічної дії.

3. Для підтвердження тенденції до наявності у Кордевіта антиаритмічної та антиангінальної дії, а також для оцінки його клініко-гемодинамічної ефективності у хворих з більш виразним ступенем дисфункції міокарда (серцева недостатність 2 стадії) доцільні подальші клінічні дослідження.

ПРИМІТКА: Незважаючи на незначну дозу фітоконцентрату Кордевіт та малий строк його вживання, у цьому дослідженні було отримано переконливі дані про його дію.

ВСТУП

Захворювання системи кровообігу є провідним чинником смертності в Україні [ 1 ]. Клінічна еволюція основних кардіологічних захворювань (ішемічної хвороби серця - ІХС, гіпертонічної хвороби та інших) закономірно призводять до дисфункції серцевого м'яза -насамперед, лівого шлуночка (ЛШ) - спочатку безсимптомної, а згодом і клінічно маніфестованої [ 2 ]. Профілактика серцевої недостатності (CH), своєчасне її лікування вже на початкових етапах є одним з найважливіших завдань кардіолога [ 3 ]. У зв'язку із зазначеним, вивчення додаткових терапевтичних можливостей у таких пацієнтів вбачається актуальним.

Метою дослідження стало вивчення клінічної ефективності та переносимості рослинного концентрату Кордевіт у хворих з початковою (першою) клінічною стадією CH, зумовленою порушенням систолічної функції ЛШ серця.

Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання :

1. Вивчити клінічні та електрокардіографічні ефекти включення в комплексну терапію концентрату Кордевіт у хворих із зниженою ( < 50 %) фракцією викиду (ФВ) ЛШ.

2. Дослідити вплив концентрату Кордевіт на гемодинамічні показники в зазначеній вище групі пацієнтів.

3. Оцінити клінічну переносимість харчового рослинного концентрату Кордевіт. 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на вагомі досягнення у галузі фармакології терапії хворих з порушенням функції серцевого м'яза, якість їх життя та щорічний відсоток трансформації доклінічної стадії СН у клінічно маніфестовану (12 - 14 %) не можуть задовольнити клініцистів -кардіологів. Сучасна програма лікування таких хворих - як з відсутністю суб'єктивних скарг, так і з розгорнутою клінічною картиною СН - передбачає застосування, насамперед, інгібіторів ангіотензін - перетворюючого ферменту (АПФ), які чинять доведенний сприятливий регуляторний вплив на нейрогуморальні системи та, у певній мірі, гальмують процеси т.з. ремоделювання ЛШ, яке відіграє визначальну роль у виникненні та прогресуванні СН [4, 5 ]. Разом з тим практично не вивчена клінічна ефективність альтернативного підходу до корекції порушень функціонального стану міокарда, в основі якого лежить комбінована метаболічно - регуляторна дія, спрямована, з одного боку, на нормалізацію трофічних процесів у серцевому м'язі, з іншого - на поліпшення системної та регіонарної гемодинаміки.

Виходячи з цих міркувань, нами для клінічних досліджень був обраний рослинний концентрат Кордевіт. Останній є харчовим лікувальним продуктом і, згідно з даними попередніх досліджень, викликає, рефлекторне розширення коронарних судин, нормалізує серцеве наповнення, сповільнює прискорений серцевий ритм, поліпшує провідність пучка Пса, покращує трофіку міокарда та чинить помірну седативну дію. До складу концентрату входять валеріана, м'ята перечна, цвіт бояришника, квіти календули, трава шавлії, цвіт каштана.

2. МАТЕРІАЛ, МЕТОДИ ТА ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

 2.1. Клінічна характеристика пацієнтів.

Загалом обстежено 88 хворих у віці від 33 до 66 років (в серед­ньому 50,8 + 2,4 роки), в яких, за результатами ехокардіографічного до­слідження, виявлене зниження систолічної функції ЛШ (ФВ < 50 %). Усі хворі отримували фармакотерапію основного захворювання, причо­му дози та режими прийому ліків були оптимізовані до включення па­цієнтів у дослідження. У дослідження не включались пацієнти з гостри­ми формами ІХС (інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія), захворю­ваннями ендокринної системи, печінковою та нирковою недостатністю, міокардитами, інфекційними або онкологічними захворюваннями, по­рушеннями мозкового кровообігу, середнім та тяжким (за критеріями ВОЗ) ступенями підвищення артеріального тиску (систолічний > 160, діастолічиий > 100).

Хворі були поділені на 2 групи (основну та контрольну) чисель­ністю 46 та 42 особи, відповідно. Пацієнти основної групи отримували на додаток до базисної терапії основного захворювання Кордевіт (у режимі 15 крапель 2 рази на день, після їжі; протягом 2-х тижнів.

Клінічні групи були співставними за середнім віком, співвідношенням осіб чоловічої та жіночої статі, нозологічною структурою та величиною фракції викиду (ФВ) ЛШ, яка являє собою інтегральний показник систолічної функції останнього [ 8 ] - табл. 1.

Таблиця 1

Співставна характеристика основної та контрольної груп за клінічними та гемодинамічними показниками

Примітка:  У 9- випадках в основній групі та у 5-х випадках в контрольній групі ІХС поєднувалась з гіпертонічною хворобою.

Зазначені клінічні групи були сформовані таким чином, що структура базисного медикаментозного лікування в них суттєво не відрізнялася (табл. 2). Шлуночкову екстрасистолію спостерігали у 15 (32 %) та 11 (26 %) хворих, відповідно, основної та контрольної груп блокаду лівої або правої ножки пучка Гіса - відповідно у 9 та 7 пацієнтів.

Таблиця 2

Структура базисного лікування в основній та контрольній групах

2.2. Методи дослідження хворих.

Клініко-функціональний стан хворих оцінювали за критеріями Нью-Йоркської Асоціації серця [ 6 ].

Всім хворим проводили загальноклінічне обстеження, повторні вимірювання артеріального тиску (АТ) за методом Короткова згідно з рекомендаціями ВОЗ [ 7], електрокардіографію (ЕКГ) у 12 загально­прийнятих відведеннях.

Первинну діагностику, оцінку внутрішньосерцевої гемодинамики, стан клапанного апарата серця і розрахунок кількісних показників, які характеризують розміри лівих відділів серця, скоротливу властивість ЛШ проводили за допомогою ехокардіографії у секторальному та М-режимах за загальноприйнятою методикою [ 8 ]. Ехокардіограму реєстрували на світлочутливому папері фірми "Кодак" при швидкості стрічкопротягового механізму 50 мм/с при направленні ультразвукового променя по короткій осі серця (III стандартна позиція) на протязі 6-7 серцевих циклів. Виміри показників проводили за умови чіткої візуалізації ендокардіальної поверхні міжшлуночкової перетинки і задньої стінки ЛШ. Визначали кінцево-діастолічний розмір ЛШ (КДР), як відстань між ендокардіальними поверхнями його задньої стінки і міжшлуночкової перетинки на рівні зубця R ЕКГ; кінцево-систоличний розмір ЛШ (КСР), як відстань між ендокардіальними поверхнями його задньої стінки і міжшлуночкової перетинки в місці їх найбільшого зближення. Розмір лівого передсердя (ЛП) визначали в IV стандартній позиції, як відстань від задньої стінки аорти до ендокардіальної поверхні задньої стінки ЛП біля середостіння.

Розраховували кінцево-діастолічний (КДО) і кінцево-систолічний об'єми (КСО) ЛШ за формулою L. Teicholz , фракцію викиду (ФВ) ЛШ за формулою:

                                                                             КДО - КСО

 

ФВ =      ---------------------  х 100 (%).

 

                                                                               КДО

 

Лабораторні дослідження включали загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, а. також визначення спектру біохімічних показників крові (електроліти, креатинін, білірубін, серцева та печінкова трансамінази) за допомогою діагностичної системи "COBAS-FARA''.

2.3. Протокол дослідження.

Класифікаційна фаза. Пацієнтам, що знаходились па раніше підібраній    терапії     (див.вище),    проводили     загально клінічне дослідження, виконували рутинні аналізи сечі, крові, її біохімічних показників, а також визначали відповідність критеріям включення і невключення в дослідження.

1 фаза. При включенні у дослідження пацієнту виконували передбаченіінструментальні дослідження див.вище), а з наступного дня призначали Кордевіт. Тривалість лікування складала 2-тижні. Протягом прийому Кордевіту не коригували дози та режими прийому базисних препаратів.

2 фаза. Визначення клініко-інструментальних та лабораторних параметрів, передбачених протоколом дослідження, наступного дня після відміни препарату. Оцінка можливої побічної дії препарату за допомогою клінічного спостереження хворих, результатів опитування, даних загальноклінічних та біохімічних аналізів, реєстрації показників ЕКГ та гемодинамічних параметрів.

2.4. Статистичний аналіз.

Обробку отриманих даних здійснювали на PC «Hyundai» НСМ -402 G.VGA за допомогою пакету статистичних програм «Statgraf».

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Додання харчового концентрату Кордевіт до базисного ліку­вання основної групи пацієнтів супроводжувались помірним, але статистично достовірним зменшенням функціонального класу хворих, що відбивало покращення їх толерантності до побутових фізичних наван­тажень у 72 % випадків (33 з 46 осіб), на відміну від хворих групи контролю (табл. 3).

Таблиця З

Функціональний клас, частота серцевих скорочень, величини систолічного (АТс) та діастолічного (АТд) артеріального тиску, частота випадків шлуночкової екстрасистолії та блокади ніжок пучка Гіса до (І) та після (II) курсового прийому Кордевіту.

* - зсув показника між І та II етапами спостереження достовірний (р < 0,05)

На тлі прийому Кордевіту спостерігали статистично достовірне зниження частоти серцевих скорочень (ЧСС), що також відрізняло па­цієнтів основної групи від контрольної (табл.З). Натомість, як випливає з тієї ж таблиці, Кордевіт суттєво не впливав на величини систолічно­го та діастолічного АТ. Кількість хворих, в яких на повторних ЕКГ спо­стерігалася екстрасистолія, зменшилась в основній групі з 32 до 29 % (табл.З), але недостатнє число спостережень, а також відсутність добо­вого моніторування ЕКГ' не дозволяє зробити остаточний висновок що­до наявності антиаритмічного ефекту концентрату в даній категорії хво­рих. Кордевіт не впливав на ЕКГ-ознаки порушення внутрішньошлуночкової провідності, про що свідчили не тільки дані, представлені в табл. 3, а й аналіз індивідуальних ЕКГ, в процесі якого не було виявле­но змін ступеня відповідних блокад на тлі прийому концентрату. Під впливом Кордевіта спостерігали помірне, але достовірне зменшення КСО ЛШ, в результаті чого помірно зростала і його ФВ (табл. 4).

Таблиця 4

Ехокардіографічні показники систолічної функції лівого шлуночка до (І) та  після (II) курсового лікування Кордевітом (М +m)

* - зсув показника між І та II етапами спостереження достовірний   (р < 0,05)

Поліпшення графіки кінцевої частини шлуночкового комплексу ЕКГ у вигляді зростання амплітуди зубців Т (не менше, ніж у двох з за­гальноприйнятих відведеннях) спостерігали у 14 з 46 (28%) пацієнтів основної групи, але, в той же час, і у 9-х (21%) хворих з групи контро­лю.

Отримані дані свідчать про те, що додання концентрату Кордевіт до базисної загальноприйнятої терапії кардіологічних хворих (ІХС, гіпертонічна хвороба, міокардитичний кардіосклероз та міокардіодістрофії) з ознаками СН І стадії, сприяє певному покращенню переносимості їми фізичних навантажень. В основі цього ефекту можуть лежати, насамперед, підтверджена у нашому дослідженні від'ємна, хронотропна дія Кордевіту та його здатність покращувати деякі показники (КСО, ФВ) скорочувальної функції ЛШ. Останній ефект Кордевіту, виходячи з його фітокомпозиційної характеристики, можна пов'язати із сприятливою трофічно-регуляторною дією, що реалізується на міокардіальному рівні.

На тлі лікування Кордевітом не спостерігали достовірних змін основних показників загального аналізу крові та біохімічних показників (табл. 5), а також випадків виникнення патологічних змін з боку загальноклінічного аналізу сечі.

Клінічне спостереження за пацієнтами основної групи дозволило відзначити у більшості з них (35 осіб, що становить 77 %) певний седативний ефекг Кордевіту, що полягав у нормалізації сну, покращенні загального настрою.

Прийом Кордевіту не супроводжувався появою клінічних ознак його побічної дії в жодному з випадків.

Таблиця 5

Показники клінічної гемограми та біохімічні показники плазми крові до (І) та після (II) прийому концентрату Кордевіт в основній групі обстежених

(М ± m)


Примітка:

 1. Всі відмінності показників між І та II етапами статистично недостовірні (р > 0,05).

2. ACT - аспарта-тамінотрансфераза, АЛТ - аланінамінотранефераза

ВИСНОВКИ.

1. Додання харчового рослинного препарату Кордевіт до базисної терапії кардіологічних хворих з початковою (першою) клінічною стадією серцевої недостатності супроводжується поліпшенням переносимості їми фізичного навантаження та зростанням фракції викиду лівого шлуночка серця.

2. Зазначеним клініко-гемодинамічним ефектам Кордевіту відповідає його від'ємна хронотропна (уповільнення частоти серцевих скорочень) та м'яка позитивна інотропна (зменшення кінцево-систолічного об'єму лівого шлуночка) дія, що може свідчити про його сприятливий трофічно-регуляторний вплив на міокард.

3. Кордевіт не впливає на базисні показники гемограми, основні біохімічні константи плазми крові, а також характеризується добротю переносимістю, про що свідчить відсутність, в жодному з випадків, клінічних проявів його побічної дії.

4. Кордевіт може бути рекомендований до застосування в якості ад'ювантного засобу метаболічно-регуляторної дії, в комплексному лікуванні кардіологічних хворих з ранніми ознаками міокардіальної дисфункції (перша стадія недостатності кровообігу).

5. Для визначення наявності у Кордевіта антиаритмічної та антиангінальної дії, а також для оцінки його клініко-гемодинамічної ефективності у хворих із більш виразним ступенем дисфункції міокарда (серцева недостатність II стадії) доцільні подальші клінічні дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бобров В.О., Дорогой А.П. Стан кардіологічної служби в Україні шляхи її подальшого удосконалення //Укр.кардіол. журнал. - 1996. - №2»- с. 5-7 

2. Малая Л.Т. Хроническая недостаточность кровообращения / Київ. "Здоров'я" - 1994. - 624с.

3. Мухарлямов Н.М., Ранние стадии недостаточности кровообращения и механизмы ее компенсации / М. "Медицина", 1978. - 248 с.

4. Воронков Л.Г. Применение ингибиторов ангиотензинпервращающего фермента при дисфункции левого желудочка (обобщение опыта мно­гоцентровых исследований) //Лікарська справа. - 1998. - № 5. - с. 3 - 6.

5. Struthers A.D. Emerging issues on the role of angiotensin - converting enzyme inhibition in the treatment of cardiac failure // Clinical Cardiology . - 1996. - Vol. 19. - N 10 (Suppl I). - p. 2 - 4. 

6. Guidelines for the diagnosis of heart failure/ The Task Eorsc on Heart Failure of LLC  European Society of Cardiology // European Heart Journal. -1995. -Vol. 16.-p. 741 -751. 

7. Грасс Ф. Пиша 3., Страссер Т., Занчетти А. Организация борьбы с артериальной гипертензией /7 Рекомендации ВОЗ. - 1986. - 87 с.

8. Н. Шиллер, М.А.Осипов // Клиническая эхокардиография / М., 1993. - 347 с.

Препараты назначаются комплексно с учетом особенностей организма пациента и употребляются по индивидуальной схеме лечения.

Для получения индивидуального назначения врача, уточнения схемы употребления препаратов Экомед или для консультаций по профилактике обострений хронических заболеваний обращайтесь по телефону 067-448-15-15 (консультации бесплатные)

или

 

 Задайте вопрос врачу

 

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

 

 НОВИНИ

 

Вхід в особистий кабінет ×
Відновлення паролю ×
Введіть email адресу, як при реєстрації.
Ми вишлемо на неї ссилку для відновлення паролю.
Реєстрація особистого кабінету покупця ×